Economic security at enterprises: basic concepts

Economic security at enterprises: basic concepts
Economic security at enterprises: basic concepts

In this article we outlined our view on a number of issues of economic security, namely: what is the economic security of an enterprise, what are its components, what is the level of economic security, preventive measures for security purposes, etc.

Systematicity is the basis of all measures aimed at guaranteeing the economic security of an enterprise, only systematic interrelated actions in all spheres of economic activity of an enterprise without exception can lead to the desired result.

The full text of the article is provided in Ukrainian

Тема, яку Вам хочемо запропонувати для ознайомлення, є, можливо, трохи важкою, тому що  сформована більше з теоретичних матеріалів та наукових робіт, але, вибачте, щоб знати, як працювати, треба вивчати «матчасть», так що наберіться терпіння і вперед.

Що нам каже Вікіпедія:

Якщо розглядати економічну безпеку підприємства, то до її складових більшість науковців відносять такі, як:

– фінансова (досягнення найбільш ефективного використання ресурсів);

– політико-правова (дотримання чинного законодавства, всебічне правове забезпечення діяльності підприємства);

– інтелектуальна і кадрова (збереження і розвиток інтелектуального потенціалу підприємства, ефективне управління персоналом);

– техніко-технологічна (ступінь відповідності застосованих на підприємстві технологій сучасним світовим аналогам за умови оптимізації витрат ресурсів);

– інформаційна (ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства);

– екологічна (дотримання чинних екологічних норм);

– силова (гарантування фізичної безпеки працівників підприємства).

Якщо довіряти авторитетності цього джерела, то десь можна погодитися з поданими визначеннями, але, на нашу думку, потрібно врахувати велику кількість наукових робіт та постійний інтерес до окресленої теми за останні роки й навести ще декілька визначень науковців (та й свої думки додати). Ви ж обирайте, яке з понять найбільше Вам підходить, і від цього починайте працювати над створенням системи економічної безпеки на підприємстві.

Ковальов Т. і Сухорукова Т. пропонують таке визначення: економічна безпека –це захищеність діяльності (підприємства) від негативного впливу зовнішнього оточення, а також здатність своєчасно усунути різноманітні загрози або пристосуватися до наявних умов, які не відбиваються негативно на його діяльності.

Бендіков М. пропонує розглядати економічну безпеку підприємства як захищеність його науково-технічного, технологічного, виробничого та кадрового потенціалу від прямих (активних) або непрямих(пасивних) загроз.

Раздіна Є. пропонує запроваджувати комплекс заходів, які сприяють фінансовій стійкості господарчих суб’єктів за умов ринкової економіки та захищають їх комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів.

Є і таке бачення: «економічна безпека – це становище найбільш ефективного використання ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного функціонування підприємства на теперішній час і в майбутньому».

Також фахівці пропонують таке поняття, як рівень економічної безпеки підприємства – «це оцінка стану  використання корпоративних ресурсів за критеріями забезпечення економічної безпеки підприємства. З метою досягнення її найбільш високого рівня підприємство повинно провести роботу із забезпечення максимальної безпеки основних функціональних складових своєї роботи».

Тобто, розглянувши ряд коментарів та проаналізувавши наукові праці, можемо зробити попередні висновки про поняття економічної безпеки підприємства. Ми все ж таки схиляємося до думки, перевіреної практикою, що :

Економічна безпека підприємства (ЕБП) – це система профілактичних та постійно діючих оперативних і адміністративних заходів, які допомагають  ефективно  працювати підприємству (автор).

Тепер хотілося б кожне слово чи словосполучення в цьому понятті ЕБП «захистити» та розтлумачити:

  • «допомагають ефективно працювати підприємству»

Основою економічної безпеки підприємства повинно бути правило – не нашкодити господарській діяльності підприємства та мати одну загальну мету: розвиток підприємства та бізнесу власника (держави або фізичної особи) в цілому.

  • «профілактичних та постійно діючих оперативних і адміністративних заходів »

Цей вислів ми б розділили на дві частини, а саме:

  1. Постійно діючі оперативні й адміністративні заходи – це, в першу чергу, дії працівників підприємства, які відповідають безпосередньо за захист підприємства та його безпеку, сюди можна віднести відділи служб безпеки підприємства (великі підприємства та корпорації) або старших зміни охорони чи представників охорони (на невеликих підприємствах), які працюють на постійне цілодобове виявлення та знешкодження всіх можливих правопорушень та зловживань під час проведення господарської діяльності на підприємстві.
  2. Профілактичні заходи – це ряд оперативних та адміністративних дій осіб, відповідальних за безпеку підприємства; дій, спрямованих на ліквідацію загроз зовнішньої та внутрішньої економічної безпеки підприємства, які розтягнуті в часі чи можуть наступити у майбутньому, якщо одразу, на початку процесу, не локалізувати та не взяти під контроль ситуацію, яка вже складається.

При цьому ми особливо хотіли би наголосити та застерегти: не можна втрачати контроль за проведенням профілактичних дій, які є основою в пропонованій мною системі безпеки і які можуть легко загубитися за рутиною повсякденних адміністративних та оперативних заходів.

Системність – це основа всіх заходів, спрямованих на гарантування економічної безпеки підприємства, тільки планомірні взаємопов’язані дії у всіх без винятків сферах господарської діяльності підприємства можуть привести до бажаного результату – розвитку підприємства та бізнесу власника (держави або фізичної особи) в цілому. Що і є основою діяльності будь-якого підприємства.

З повагою G.A.R.

Leave your comment